3 references to EncodedArgument
mscorlib (3)
system\reflection\customattribute.cs (3)
565if (m_namedParams[i].EncodedArgument.CustomAttributeType.EncodedType != CustomAttributeEncoding.Undefined) 573if (m_namedParams[i].EncodedArgument.CustomAttributeType.EncodedType != CustomAttributeEncoding.Undefined) 575m_members[i], new CustomAttributeTypedArgument(m_scope, m_namedParams[i].EncodedArgument));