9 references to GetAbbreviatedDayName
mscorlib (5)
system\globalization\datetimeformat.cs (1)
230return (dtfi.GetAbbreviatedDayName((DayOfWeek)dayOfWeek));
system\globalization\datetimeformatinfo.cs (3)
2579str = GetAbbreviatedDayName((DayOfWeek)i); 2594String specialDayOfWeek = "(" + GetAbbreviatedDayName((DayOfWeek)i) + ")"; 2639str = InvariantInfo.GetAbbreviatedDayName((DayOfWeek)i);
system\globalization\datetimeparse.cs (1)
3165String searchStr = dtfi.GetAbbreviatedDayName(i);
System.Web (1)
UI\WebControls\Calendar.cs (1)
1421dayName = dtf.GetAbbreviatedDayName((DayOfWeek)dayOfWeek);
System.Web.Mobile (3)
UI\MobileControls\Adapters\ChtmlCalendarAdapter.cs (1)
718return DateTimeFormatInfo.CurrentInfo.GetAbbreviatedDayName(
UI\MobileControls\Adapters\WmlCalendarAdapter.cs (1)
695return DateTimeFormatInfo.CurrentInfo.GetAbbreviatedDayName(
UI\MobileControls\Adapters\XhtmlAdapters\XhtmlBasicCalendarAdapter.cs (1)
640return DateTimeFormatInfo.CurrentInfo.GetAbbreviatedDayName(