1 write to m_KeyData
mscorlib (1)
system\globalization\sortkey.cs (1)
54this.m_KeyData = keyData;
3 references to m_KeyData
mscorlib (3)
system\globalization\sortkey.cs (3)
119return (byte[])(m_KeyData.Clone()); 140byte[] key1Data = sortkey1.m_KeyData; 141byte[] key2Data = sortkey2.m_KeyData;