6 references to ValidateStyles
mscorlib (6)
system\datetimeoffset.cs (6)
610styles = ValidateStyles(styles, "styles"); 632styles = ValidateStyles(styles, "styles"); 643styles = ValidateStyles(styles, "styles"); 740styles = ValidateStyles(styles, "styles"); 754styles = ValidateStyles(styles, "styles"); 769styles = ValidateStyles(styles, "styles");