1 write to m_entryPointMethod
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (1)
1631m_assemblyData.m_entryPointMethod = entryMethod;
1 reference to m_entryPointMethod
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (1)
1272return m_assemblyData.m_entryPointMethod;