10 writes to m_CheckedForNonCas
mscorlib (10)
system\security\permissionset.cs (10)
226m_CheckedForNonCas = permSet.m_CheckedForNonCas; 304m_CheckedForNonCas = false; 442m_CheckedForNonCas = false; 460m_CheckedForNonCas = false; 770m_CheckedForNonCas = false; 1111m_CheckedForNonCas = false; 1369m_CheckedForNonCas = false; 2296m_CheckedForNonCas = true; 2324pset.m_CheckedForNonCas = true; 2507m_CheckedForNonCas = false;
3 references to m_CheckedForNonCas
mscorlib (3)
system\security\permissionset.cs (3)
226m_CheckedForNonCas = permSet.m_CheckedForNonCas; 2264if (m_CheckedForNonCas) 2269if (m_CheckedForNonCas)