2 writes to m_strFileVersion
mscorlib (2)
system\reflection\emit\assemblybuilderdata.cs (2)
266m_nativeVersion.m_strFileVersion = m_CABuilders[i].m_constructorArgs[0].ToString(); 581m_strFileVersion = null;
1 reference to m_strFileVersion
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (1)
1889String strFileVersion = m_assemblyData.m_nativeVersion.m_strFileVersion;