2 references to IsTypeRef
mscorlib (2)
system\reflection\module.cs (2)
842if (!tk.IsTypeDef && !tk.IsTypeSpec && !tk.IsTypeRef) 880if (tk.IsTypeRef || tk.IsTypeDef || tk.IsTypeSpec)