1 write to m_encodedArrayType
mscorlib (1)
system\reflection\customattribute.cs (1)
1162m_encodedArrayType = encodedArrayType;
1 reference to m_encodedArrayType
mscorlib (1)
system\reflection\customattribute.cs (1)
1172public CustomAttributeEncoding EncodedArrayType { get { return m_encodedArrayType; } }