1 reference to GetInMemoryAssemblyModule
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (1)
188return AssemblyBuilder.GetInMemoryAssemblyModule(GetNativeHandle());