1 reference to InternalNumParamBytes
mscorlib (1)
system\runtime\interopservices\marshal.cs (1)
908return InternalNumParamBytes(rmi);