1 write to s_cachedPreparedType5
mscorlib (1)
system\threading\synchronizationcontext.cs (1)
111else if (s_cachedPreparedType5 == null) s_cachedPreparedType5 = type;
2 references to s_cachedPreparedType5
mscorlib (2)
system\threading\synchronizationcontext.cs (2)
103s_cachedPreparedType5 != type) 111else if (s_cachedPreparedType5 == null) s_cachedPreparedType5 = type;