1 reference to DynamicTypeInfo
mscorlib (1)
system\runtime\remoting\objref.cs (1)
1002DynamicTypeInfo dt = new DynamicTypeInfo(typeOfObj);