1 write to m_encodedType
mscorlib (1)
system\reflection\customattribute.cs (1)
1161m_encodedType = encodedType;
2 references to m_encodedType
mscorlib (2)
system\reflection\customattribute.cs (2)
1165m_padding = m_encodedType; 1170public CustomAttributeEncoding EncodedType { get { return m_encodedType; } }