2 references to InternalCopyTo
mscorlib (2)
system\io\stream.cs (2)
195InternalCopyTo(destination, _DefaultCopyBufferSize); 215InternalCopyTo(destination, bufferSize);