1 reference to DefineProperty
mscorlib (1)
system\reflection\emit\typebuilder.cs (1)
2192PropertyToken prToken = new PropertyToken(DefineProperty(