2 references to ByRef
mscorlib (2)
system\unityserializationholder.cs (2)
64elementTypes.Add(ByRef); 91else if ((m_elementTypes[i] == ByRef))