2 references to Arg_RegKeyDelHive
mscorlib (2)
microsoft\win32\registrykey.cs (1)
495ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource.Arg_RegKeyDelHive);
system\throwhelper.cs (1)
389case ExceptionResource.Arg_RegKeyDelHive: