1 reference to nSetupFriendlyName
mscorlib (1)
system\appdomain.cs (1)
3968ad.nSetupFriendlyName(friendlyName);