2 references to Gender
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\Metadata\DisplayClaim.cs (2)
35map.Add(ClaimTypes.Gender, SR.GetString(SR.GenderText)); 61map.Add(ClaimTypes.Gender, SR.GetString(SR.GenderDescription));