3 writes to m_daylightName
mscorlib (3)
system\currenttimezone.cs (3)
69m_daylightName = null; 86m_daylightName = nativeGetDaylightName(); 88m_daylightName = this.StandardName;
3 references to m_daylightName
mscorlib (3)
system\currenttimezone.cs (3)
85if (m_daylightName == null) { 87if (m_daylightName == null) { 91return (m_daylightName);