1 write to m_strFullFileName
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilderdata.cs (1)
551m_strFullFileName = strFullFileName;
2 references to m_strFullFileName
mscorlib (2)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (2)
2041new FileIOPermission(FileIOPermissionAccess.Write | FileIOPermissionAccess.Append, tempRes.m_strFullFileName).Demand(); 2050AddStandAloneResource(GetNativeHandle(), tempRes.m_strName, tempRes.m_strFileName, tempRes.m_strFullFileName, (int)tempRes.m_attribute);