1 write to emitUTF32ByteOrderMark
mscorlib (1)
system\text\utf32encoding.cs (1)
61this.emitUTF32ByteOrderMark = byteOrderMark;
4 references to emitUTF32ByteOrderMark
mscorlib (4)
system\text\utf32encoding.cs (4)
1191if (emitUTF32ByteOrderMark) 1213return (emitUTF32ByteOrderMark == that.emitUTF32ByteOrderMark) && 1227CodePage + (emitUTF32ByteOrderMark?4:0) + (bigEndian?8:0);