2 writes to SynchronizationContext
mscorlib (2)
system\threading\executioncontext.cs (1)
1043executionContext.SynchronizationContext = outerEC.SynchronizationContext;
system\threading\synchronizationcontext.cs (1)
243ec.SynchronizationContext = syncContext;
1 reference to SynchronizationContext
mscorlib (1)
system\threading\executioncontext.cs (1)
614public SynchronizationContext SynchronizationContext { get { return IsNull ? null : m_ec.SynchronizationContext; } }