2 references to internalGetSuperShortDayNames
mscorlib (2)
system\globalization\datetimeformatinfo.cs (2)
1422return ((String[])internalGetSuperShortDayNames().Clone()); 1654return (internalGetSuperShortDayNames()[(int)dayOfWeek]);