3 references to COR_E_SYNCHRONIZATIONLOCK
mscorlib (3)
system\threading\synchronizationlockexception.cs (3)
28SetErrorCode(__HResults.COR_E_SYNCHRONIZATIONLOCK); 33SetErrorCode(__HResults.COR_E_SYNCHRONIZATIONLOCK); 38SetErrorCode(__HResults.COR_E_SYNCHRONIZATIONLOCK);