3 references to FLG_PROXY_ATTRIBUTE
mscorlib (3)
system\runtime\remoting\objref.cs (3)
850return (objrefFlags & FLG_PROXY_ATTRIBUTE) == FLG_PROXY_ATTRIBUTE; 855objrefFlags |= FLG_PROXY_ATTRIBUTE;