3 references to GenericParameterTypeUnity
mscorlib (3)
system\unityserializationholder.cs (3)
106info.AddValue("UnityType", GenericParameterTypeUnity); 178if (m_unityType == GenericParameterTypeUnity) 257case GenericParameterTypeUnity: