2 references to SetMethod
System.Xml (2)
System\Xml\Serialization\Types.cs (2)
984return propertyInfo.SetMethod != null && propertyInfo.SetMethod.IsPublic;