2 writes to m_onDiskAssemblyModuleBuilder
mscorlib (2)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (2)
204m_onDiskAssemblyModuleBuilder = modBuilder; 1816m_onDiskAssemblyModuleBuilder = assemblyModule;
5 references to m_onDiskAssemblyModuleBuilder
mscorlib (5)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (5)
199if (m_onDiskAssemblyModuleBuilder == null) 207return m_onDiskAssemblyModuleBuilder; 244if (m_onDiskAssemblyModuleBuilder != null && m_onDiskAssemblyModuleBuilder.InternalModule == module) 245return m_onDiskAssemblyModuleBuilder;