1 write to utf7Encoding
mscorlib (1)
system\text\encoding.cs (1)
1538if (utf7Encoding == null) utf7Encoding = new UTF7Encoding();
2 references to utf7Encoding
mscorlib (2)
system\text\encoding.cs (2)
1538if (utf7Encoding == null) utf7Encoding = new UTF7Encoding(); 1539return utf7Encoding;