1 reference to PrepareForSavingManifestToDisk
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (1)
1871PrepareForSavingManifestToDisk(GetNativeHandle(), runtimeAssemblyModule);