1 write to m_memoryStream
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilderdata.cs (1)
548m_memoryStream = memoryStream;
4 references to m_memoryStream
mscorlib (4)
system\reflection\emit\modulebuilder.cs (4)
453byte[] resBytes = new byte[resWriter.m_memoryStream.Length]; 454resWriter.m_memoryStream.Flush(); 455resWriter.m_memoryStream.Position = 0; 456resWriter.m_memoryStream.Read(resBytes, 0, resBytes.Length);