2 references to PrimaryInteropAssembly
mscorlib (2)
system\runtime\interopservices\typelibconverter.cs (2)
106if ((flags & TypeLibImporterFlags.PrimaryInteropAssembly) != 0 && publicKey == null && keyPair == null) 120(flags & TypeLibImporterFlags.PrimaryInteropAssembly) != 0,