4 references to SynchronizationContext
mscorlib (4)
system\threading\executioncontext.cs (3)
1043executionContext.SynchronizationContext = outerEC.SynchronizationContext; 1265syncCtxNew = (ecCurrent.SynchronizationContext == null) ? null : ecCurrent.SynchronizationContext.CreateCopy();
system\threading\synchronizationcontext.cs (1)
252return Thread.CurrentThread.GetExecutionContextReader().SynchronizationContext ?? GetThreadLocalContext();