1 reference to RemotingMethodCachedData
mscorlib (1)
system\reflection\methodinfo.cs (1)
288cache = new RemotingMethodCachedData(this);