2 references to GetBody
mscorlib (2)
system\reflection\emit\typebuilder.cs (2)
2398body = meth.GetBody(); 2421body = meth.GetBody();