1 reference to UTF7Encoding
mscorlib (1)
system\text\encoding.cs (1)
1538if (utf7Encoding == null) utf7Encoding = new UTF7Encoding();