1 reference to Decoder
mscorlib (1)
system\text\utf7encoding.cs (1)
839return new UTF7Encoding.Decoder(this);