2 references to AbbreviatedDayNames
mscorlib (2)
system\globalization\datetimeformat.cs (1)
147internal static readonly string[] InvariantAbbreviatedDayNames = InvariantFormatInfo.AbbreviatedDayNames;
system\globalization\datetimeformatinfo.cs (1)
2257formatFlags |= (DateTimeFormatFlags)DateTimeFormatInfoScanner.GetFormatFlagUseSpaceInDayNames(DayNames, AbbreviatedDayNames);