1 write to _srvIdentity
mscorlib (1)
system\runtime\remoting\realproxy.cs (1)
368_srvIdentity = srvIdentity;
1 reference to _srvIdentity
mscorlib (1)
system\runtime\serialization\objectclonehelper.cs (1)
67objRef.SetServerIdentity(rp._srvIdentity);