1 reference to SaveManifestToDisk
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (1)
2061SaveManifestToDisk(GetNativeHandle(), assemblyFileName, entryPoint, (int)m_assemblyData.m_peFileKind,