1 write to m_strResourceFileName
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (1)
1547m_assemblyData.m_strResourceFileName = strFullFileName;
6 references to m_strResourceFileName
mscorlib (6)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (6)
1444if (m_assemblyData.m_strResourceFileName != null || 1471if (m_assemblyData.m_strResourceFileName != null || 1494if (m_assemblyData.m_strResourceFileName != null || 1523if (m_assemblyData.m_strResourceFileName != null || 1880if (m_assemblyData.m_strResourceFileName != null) 1881onDiskAssemblyModule.DefineUnmanagedResourceFileInternalNoLock(m_assemblyData.m_strResourceFileName);