2 references to KeyData
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\SQLTypes\SQLString.cs (1)
991rgbSortKey = cmpInfo.GetSortKey(m_value.TrimEnd(), options).KeyData;
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlCollation.cs (1)
394bytesKey = sortKey.KeyData;