3 writes to _manifestPaths
mscorlib (3)
system\activationcontext.cs (3)
104_manifestPaths = null; 135_manifestPaths = new String[manifestPaths.Length]; 435_manifestPaths = null;
8 references to _manifestPaths
mscorlib (8)
system\activationcontext.cs (8)
146_manifestPaths[i]=manifestPaths[i]; 240return _manifestPaths; 266return Path.GetDirectoryName(_manifestPaths[_manifestPaths.Length-1]); 354manifestPath = _manifestPaths[0]; 372manifestPath = _manifestPaths[_manifests.Count-1]; 471if (_manifestPaths != null) 472info.AddValue("ManifestPaths", _manifestPaths, typeof(String[]));