2 references to AddResWriter
mscorlib (2)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (2)
1072m_assemblyData.AddResWriter( new ResWriterData( resWriter, null, name, fileName, fullFileName, attribute) ); 1164m_assemblyData.AddResWriter( new ResWriterData( null, null, name, fileName, fullFileName, attribute) );