8 writes to m_offsetMinutes
mscorlib (8)
system\datetimeoffset.cs (8)
61m_offsetMinutes = ValidateOffset(offset); 78m_offsetMinutes = ValidateOffset(offset); 96m_offsetMinutes = ValidateOffset(offset); 103m_offsetMinutes = ValidateOffset(offset); 123m_offsetMinutes = ValidateOffset(offset); 145m_offsetMinutes = ValidateOffset(offset); 550m_offsetMinutes = ValidateOffset(Offset); 578m_offsetMinutes = (Int16)info.GetValue("OffsetMinutes", typeof(Int16));
2 references to m_offsetMinutes
mscorlib (2)
system\datetimeoffset.cs (2)
312return new TimeSpan(0, m_offsetMinutes, 0); 568info.AddValue("OffsetMinutes", m_offsetMinutes);