5 references to FormatTypeName
mscorlib (5)
system\reflection\emit\dynamicmethod.cs (1)
877return ReturnType.FormatTypeName() + " " + FormatNameAndSig();
system\reflection\eventinfo.cs (1)
299return m_addMethod.GetParametersNoCopy()[0].ParameterType.FormatTypeName() + " " + Name;
system\reflection\fieldinfo.cs (1)
322return FieldType.FormatTypeName() + " " + Name;
system\reflection\methodinfo.cs (1)
417m_toString = ReturnType.FormatTypeName() + " " + FormatNameAndSig();
system\reflection\parameterinfo.cs (1)
144return ParameterType.FormatTypeName() + " " + Name;