3 references to UTF32
mscorlib (1)
system\text\encoding.cs (1)
588result = UTF32;
System (2)
net\System\Net\mail\MimeBasePart.cs (1)
20if (encoding == Encoding.Unicode || encoding == Encoding.UTF8 || encoding == Encoding.UTF32 || encoding == Encoding.BigEndianUnicode) {
net\System\Net\webclient.cs (1)
1625Encoding[] encodings = { Encoding.UTF8, Encoding.UTF32, Encoding.Unicode, Encoding.BigEndianUnicode };