2 references to InternalGetDigitValues
mscorlib (2)
system\globalization\charunicodeinfo.cs (2)
302return (InternalGetDigitValues(ch)->decimalDigit); 307return (InternalGetDigitValues(ch)->digit);